Søgefelt

Primære faneblade

  Arbejdsmiljørepræsentant

  Hvis du er nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant, skal du på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Du kan tilmelde dig her

  Arbejdsmiljørepræsentant
  Medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen (AMO) er arbejdsmiljørepræsentanter, som er valgt af de ansatte, og arbejdsledere, som er udpeget af arbejdsgiveren.

  Valg af arbejdsmiljørepræsentant
  De ansatte i selskabet skal vælge en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter, som skal repræsentere dem i AMO.

  Det er arbejdsgiveren, der er ansvarlig for, at der bliver afholdt valg af arbejdsmiljørepræsentanter, men arbejdsgiveren har i øvrigt ikke noget at gøre med selve valghandlingen.

  Arbejdsmiljørepræsentanten er valgt af alle ansatte i det område, som ar-bejdsmiljørepræsentanten dækker, det vil sige i hele eller en del af selskabet. Arbejdsmiljørepræsentanten repræsenterer således alle ansatte i det pågældende område, og det gælder, uanset om de arbejder på kontor, i produktionen eller gør rent og uanset deres faglige tilhørsforhold. Det er meget vigtigt, at arbejdsmiljørepræsentanten gør sig dette klart som medlem af AMO, og endnu mere vigtigt, hvis arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten er én og samme person.

  Arbejdsmiljørepræsentanten kan ikke “væltes” af kollegerne.

  Hvem kan vælges som arbejdsmiljørepræsentant?
  Arbejdsmiljørepræsentanten vælges blandt de ansatte i den del af selskabet, hvor arbejdsmiljøgruppen skal varetage sine opgaver.

  Det er normalt reglerne om valg af tillidsrepræsentant på det pågældende eller tilsvarende overenskomstområde, der gælder for, hvem der kan vælges som arbejdsmiljørepræsentant. Tillidsrepræsentantreglerne indeholder typisk særlige bestemmelser om anciennitet, kvalifikationer mv.

  En ansat kan vælges som arbejdsmiljørepræsentant, uanset om den pågældende er medlem af en faglig organisation eller ej.

  Samme person kan varetage hvervet som arbejdsmiljørepræsentant og som tillidsrepræsentant.

  De to valg skal i dette tilfælde foregå hver for sig. Man kan således ikke besætte begge funktioner ved kun ét valg.
  Arbejdsgiveren, virksomhedsledere og arbejdsledere kan ikke vælges som arbejdsmiljørepræsentant.

  Hvem har valgret til valg af arbejdsmiljørepræsentant?
  Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af alle ansatte i det område, som arbejdsmiljøgruppen dækker.

  Alle ansatte har valgret, også lærlinge, deltidsansatte, løstansatte, afløsere, vikarer og praktikanter. Ansatte, der er beskæftiget mindre end ti timer om ugen, har dog ikke valgret.
  Arbejdsgiveren, virksomhedsledere og arbejdsledere må ikke deltage i valget.

  Beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanten
  Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod at blive afskediget og mod anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter på det pågældende eller tilsvarende faglige område.

  Arbejdsmiljørepræsentanten må ikke stilles ringere på grund af de aktiviteter, der er forbundet med hvervet.
  Reglerne om arbejdsmiljørepræsentantens beskyttelse følger de tillidsrepræsentantregler, der er aftalt i overenskomsten på det pågældende område. Derfor skal uenighed om arbejdsmiljørepræsentantens beskyttelse afgøres i det fagretlige system af arbejdsmarkedets parter. Det samme gælder spørgsmål om, hvilke regler der skal bruges til at beskytte arbejdsmiljøre-præsentanten, samt spørgsmål om brud på eller fortolkning af disse regler.
  Den valgte meddeler valgets resultat til arbejdsgiveren. Beskyttelsen indtræder fra det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren eller hans organisation bliver bekendt med valget, uanset om funktionen først indtræder senere.

  Valgperiode, ophør og fravær
  Arbejdsmiljørepræsentanten vælges for to år. Arbejdsgiveren og de ansatte kan indgå en aftale om, at der for fremtidige valg gælder en længere valgperiode, dog højst fire år. Uanset længden af valgperioden kan der ske genvalg.

  Hvis arbejdsmiljørepræsentantens beskæftigelse ophører i det område, hvor den pågældende er valgt til at varetage opgaver, slutter hvervet som arbejdsmiljørepræsentant, selv om de to år endnu ikke er gået. Herefter har de ansatte i det pågældende område ret og pligt til at vælge en ny arbejdsmiljørepræsentant. Der er også ret og pligt til at vælge en ny arbejdsmiljørepræsentant, hvis den aktuelle arbejdsmiljørepræsentant forlader virksomheden.

  Arbejdsmiljørepræsentanten kan ikke forlade hvervet i valgperioden. Sker det alligevel, har de ansatte ikke ret til at vælge en ny arbejdsmiljørepræsentant. Der kan dog altid vælges en ny, hvis arbejdsgiveren og de ansatte er enige om det.

  Der kan også vælges en ny arbejdsmiljørepræsentant, hvis den hidtidige arbejdsmiljørepræsentant er fraværende fra virksomheden i en sammenhængende periode på mindst fire måneder på grund af orlov, sygdom e.l. Men det er kun en mulighed, og hverken arbejdsgiveren eller de ansatte kan pålægges, at der vælges en ny. Hvis arbejdsgiveren og de ansatte er enige om det, kan de ansatte vælge en ny arbejdsmiljørepræsentant. I så fald kan den nye arbejdsmiljørepræsentant vælges for den resterende del af valgperioden eller for en ny to- eller fire-årig valgperiode.

  Arbejdsmiljørepræsentanten skal:

  • Deltage aktivt i arbejdsmiljøorganisationens arbejde.
  • Repræsentere medarbejderne i arbejdsmiljøarbejdet.
  • Give viden, råd og vejledning videre til kollegerne.

  Den enkelte medarbejder skal:

  • Tage et aktivt medansvar for at sikre et godt arbejdsmiljø.
  • Være med til at vælge en arbejdsmiljørepræsentant.
  • Følge de regler, der er givet for det arbejde, den ansatte skal udføre.
  • Gøre arbejdsmiljøorganisationen opmærksom på fejl eller mangler, som kan forringe sikkerheden og sundheden.
  Kontaktperson:
  Katrine Haar Pedersen på telefon 33364522 eller email kat@forsikringsforbundet.dk

  Få overblik over den nye dagpengereform

  29. juni 2017

  Politikerne har igen taget fat på dagpengesystemet og gennemført en ræ...