Søgefelt

Primære faneblade

  5 gode råd til lønsamtalen

  1. Lav en liste over de opgaver du har udført og den effekt det har haft på selskabets mål
    
  2. Se på hvordan din præstation har været i forhold til de forventninger og krav selskabet har stillet – her skal du se på både fagligt og socialt
    
  3. Sæt dig et mål for hvad du forventer i lønforhandling – start altid i den høje ende og tænk måske andet end lønkroner
    
  4. Gør dig din smertegrænse klar
    
  5. Forbered dig på 5 gode grunde til at du skal stige i løn. Vær selvsikker og øv dig på at fremlægge dine krav og argumenter

  NB: Læs også 'Få succes ved din lønforhandling', som du finder i menuen til venstre.


  De paragraffer i overenskomsten, der er relevante i forbindelse med en lønsamtale er følgende - i afsnit 2 i Overenskomsten 2014:

  § 3 Generelle bestemmelser om indplacering og anciennitet

  Stk. 1. Ved indplacering i og oprykning til de enkelte lønklasser
  foretages en helhedsvurdering af de arbejdsopgaver, som stillingen
  omfatter, således at de anførte kriterier under de enkelte lønklasser er
  retningsgivende.
  I vurderingen lægges størst vægt på arbejdets art, idet sværhedsgraden
  af de hyppigst forekommende arbejdsopgaver normalt er afgørende.
  Endvidere indgår i vurderingen:
  - alsidig viden
  - fleksibilitet
  - arbejdets udførelse
  Hvis der ikke er enighed mellem medarbejderen og selskabet om indplacering
  eller oprykning, skal selskabet efter medarbejderens anmodning
  skriftligt begrunde denne.

  Stk. 2. Enhver anciennitetsbetinget stigning - drejedato - sker den 1.
  januar eller den 1. juli, som ligger nærmest årsdagen for indplaceringen.

  Stk. 3. Ved oprykning af en medarbejder sker indplacering på det
  løntrin, der ligger nærmest over medarbejderens hidtidige løn, inkl.
  personlige tillæg.
  Ved oprykning til lønklasserne 21, 32 og 33 skal medarbejderen dog
  mindst opnå en lønfremgang af samme størrelse som forskellen mellem
  trin 1 og trin 2 i den nye lønklasse. Ved oprykning til lønklasse 31
  dog forskellen mellem trin 1 og trin 3.
  Medarbejdere, der er omfattet af § 9, stk. 4, indplaceres ved oprykning
  til lønklasse 31 på nærmeste højere løntrin.

  Stk. 4. Bestemmelserne i stk. 2 og 3 gælder ikke for medarbejdere,
  der oprykkes fra uddannelsesklassen og lønklasse 5.

  Stk. 5. For medarbejdere, omfattet af uddannelsesklassen samt lønklasserne
  5 og 9, fastsættes og reguleres lønnen efter en systematisk
  vurdering efter nærmere aftale mellem selskabet og medarbejderen.
  Dette indebærer, at der finder en dialog sted mellem leder og medarbejder.
  Der gives medarbejderen underretning om vurderingen.
  Hvis der ikke er enighed mellem medarbejderen og selskabet om lønfastsættelsen,
  skal selskabet efter medarbejderens anmodning skriftligt
  begrunde lønfastsættelsen.
  Sager om uenighed kan forhandles mellem selskabet og personaleforeningen
  og/eller mellem FA og Forsikringsforbundet.
  Opnås der ikke enighed ved denne forhandling, kan sagen indbringes
  for voldgift, jf. Aftale om regler for behandling af faglig strid.

  § 4 Generelle bestemmelser om ydelse af ekstraordinære
  lønstigninger

  Stk. 1. Ekstraordinære lønstigninger til medarbejdere, omfattet af
  lønklasserne 21, 31, 32 og 33, kan ydes efter nærmere aftale mellem
  selskabet og medarbejderen. Lønstigningerne gives som ekstraordinære
  trinstigninger indtil lønklassens slutløn. Herefter kan slutlønnen
  fastsættes højere.
  Hvis selskabet på anmodning om ekstraordinær lønstigning giver
  afslag, skal selskabet efter medarbejderens anmodning begrunde
  dette skriftligt.

  Stk. 2. Kriterierne for tildelingen af ekstraordinære lønstigninger er
  knyttet til den enkelte medarbejders udførelse af arbejdet.
  Der lægges herunder navnlig vægt på:
  - indsats
  - selvstændighed
  - initiativ
  - samarbejdsevne
  - stabilitet.

  Stk. 3. Ved fastsættelsen af ekstraordinære lønstigninger, jf. stk. 1, og
  lønspredningen i de enkelte lønklasser lægges en systematisk vurdering
  til grund, jf. stk. 2.

  Stk. 4. Ved tildelingen af ekstraordinære lønstigninger skal lønstigningen
  udgøre mindst 1 løntrin og på slutløn mindst 2% af den hidtidige
  løn.

  Stk. 5. Selskabet er forpligtet til skriftligt at orientere den pågældende
  medarbejder om, at der er tildelt en ekstraordinær lønstigning samt
  størrelsen og begrundelsen for lønstigningen.

  Stk. 6. Hvis personaleforeningen finder, at kriterierne for ydelse af
  ekstraordinære lønstigninger ikke er overholdt, kan personaleforeningen
  kræve en forhandling med selskabet.

  Stk. 7. Selskabet er berettiget til at begrænse det samlede beløb,
  som anvendes til ekstraordinære lønstigninger.

  Stk. 8. Der kan til alle lønklasser for en tidsbegrænset særlig indsats
  eller et særligt arbejde ydes éngangsvederlag. Beløbet kan udbetales
  over flere måneder, så længe den særlige indsats/det særlige arbejde
  foregår.
  Éngangsvederlag er ikke pensionsgivende og medregnes ikke ved
  beregning af overarbejdssats.

  Få overblik over den nye dagpengereform

  29. juni 2017

  Politikerne har igen taget fat på dagpengesystemet og gennemført en ræ...